Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000098782
  • Rok założenia: 2002
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. UODPP, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ul. Wolności 11
  • 19-500 Gołdap
  • Powiat: gołdapski
  • Gmina: Gołdap

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny (GFL) od 2002 roku działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych północno-wschodnich Mazur. Działania nasze wynikają z głębokiego przekonania, iż rozwój całych społeczności zależy przede wszystkim od rozwoju ich członków oraz podejmowania oddolnych, samodzielnych i solidarnych inicjatyw mieszkańców. U podstaw działań realizowanych przez GFL leży współpraca z samorządami, innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i przedsiębiorcami, zarówno w wymiarze lokalnym, a także regionalnym i krajowym.

Impulsem do utworzenia naszej organizacji było przekonanie grupy założycieli, iż potrzeby i problemy społeczne powiatu gołdapskiego mogą być rozwiązywane nie tylko przez samorządy lokalne, ale również organizacje społeczne z nimi współpracujące. Członkami założycielami naszej organizacji była grupa osób zawodowo związanych z kulturą, samorządem i prywatną przedsiębiorczością. Członkowie naszego stowarzyszenie pracują zawodowo w różnych instytucjach i jednostkach samorządowych, prowadzą własną działalność biznesową i rolniczą, a dodatkowo angażują się w działania społeczne.

Pomagamy - niezamożnej, utalentowanej młodzieży,
Wspieramy - aktywność i inicjatywy społeczne,
Edukujemy - młodzież, dorosłych, organizacje,
Animujemy i inicjujemy - działania służące rozwojowi lokalnemu.