Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000303376
  • Rok założenia: 2005
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Giże 7
  • 19-411 Giże
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Świętajno

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego terenu swojego działania: miejscowości Giże, gminy Świętajno i Subregionu EGO oraz wspieranie aktywności społecznej mieszkańców, w tym w szczególności: promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji, ochrona dziedzictwa kulturalnego; wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi; wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych; podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego; promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu rekreacji; aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego; inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych; działania w zakresie pomocy społecznej, w tym wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej; podejmowanie inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz kształcenie osób dorosłych; podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa, upowszechniania turystyki oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży; upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; współdziałanie z organami samorządu na rzecz tworzenia miejsc kulturotwórczych (kluby, izby muzealne, świetlice wiejskie).