Stowarzyszenie Ku Słońcu

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000468104
  • Rok założenia: 2013
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, turystyka i krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Gąski 14
  • 19-400 Gąski
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Olecko

Stowarzyszenie Ku Słońcu z siedzibą w Gąskach działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, miasta i gminy Olecko, Subregionu EGO (obszar powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego) oraz województwa warmińsko-mazurskiego od lipca 2013 roku. Powstało ono z inicjatywy nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz kilku rodziców. Głównym jego celem jest wspieranie działalności edukacyjnej i oświatowej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Działania stowarzyszenia polegają na pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów sportowych, kulturalnych, ekologicznych, propagowanie w środowisku lokalnym aktywnych form rekreacji, turystyki, zdrowego stylu życia.