Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „ZAMEK”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000031762
  • Rok założenia: 2007
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • Plac Zamkowy 2
  • 19-400 Olecko
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Olecko

Idea krzewienia historii w budynku owianego legendą Zamku, który powstał w obecnej formie w 1897r, zrodziła potrzebę stworzenia stowarzyszenia działającego na rzecz środowiska lokalnego i młodzieży Z inicjatywy miłośników Zamku i pracowników ZST w Olecku powstało 8 lutego 2007r. Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek”. Aktualnie liczy ono 50 członków. Część pomieszczeń III kondygnacji w Zamku nie była wykorzystana. Pomieszczenia te zostały użyczone Stowarzyszeniu. Jest to idealne miejsce na stworzenie punktu widokowego i izby pamięci i tradycji. Wobec tego te działania stały się jednym z naszych głównych celów.