Fundacja Mazury Garbate „PRO BONO HUMANIS”

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000639010
  • Rok założenia: 2016
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Cichy 2
  • 19-411 Cichy
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Świętajno