Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 00002166736
  • Rok założenia: 2004
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • Olecko Kolonia 4
  • 19-400 Olecko
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Olecko

Członkami Stowarzyszenia są głównie pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia www.spzzod.olecko.pl tj. osoby na co dzień zajmujące się zawodowo osobami przewlekle chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi.
Głównym założeniem utworzenia i działania Stowarzyszenia było wsparcie osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie. Statutowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad ludźmi potrzebującymi, a także udzielanie pomocy humanitarnej i materialnej zakładom opieki zdrowotnej i ośrodkom pomocy społecznej, w ramach współpracy z jednostkami administracji publicznej i samorządu terytorialnego.