Regionalne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne „Wspólnota Wiejska”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000032765
  • Rok założenia: 2000
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Kijewo 36
  • 19-404 Kijewo
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Olecko

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne Wspólnota Wiejska” w Kijewie powstało w sierpniu 2000 roku. Działalność merytoryczną rozpoczęło w roku 2001. Celem organizacji jest podejmowanie i wspieranie działań wyrównujących szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Organizacja prowadzi również działalność wydawniczą w sferze edukacji i kultury oraz działalność szkoleniową dla nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w wieku do lat 19. W wyrównywaniu szans rozwojowych główny nacisk kładziemy na rozwój kompetencji społecznych i ułatwianie dobrego startu młodych ludzi w dorosłe życie.