„Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000016848
  • Rok założenia: 1995
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • ul. Wojska Polskiego 5 lok. 107
  • 19-400 Olecko
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Olecko

Cele statutowe:
- podejmowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, a także społecznych, gospodarczych, naukowych i ekologicznych służących rozwojowi Mazur i Suwalszczyzny,
- tworzenie warunków umożliwiających ujawnianie, upowszechnianie i promocję zjawisk wartościowych dla Mazur i Suwalszczyzny,
- kreowanie i upowszechnianie czynnego sposobu życia społeczności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością.