Fundacja „Żółty Szalik”

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000509119
  • Rok założenia: 2014
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrona i promocja zdrowia, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • Stępień 11/5
  • 14-500 Stępień
  • Powiat: braniewski
  • Gmina: Braniewo

Fundacja Żółty Szalik to organizacja nastawiona na wszechstronne wsparcie rozwoju lokalnego powiatu braniewskiego. Podejmuje działania w obszarze wsparcia rodzin, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych i in. Mamy siedzibę na terenie powiatu braniewskiego. Fundacja powołana została przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych Pomocna Dłoń w Braniewie oraz Bank Żywności w Olsztynie.
Naszym celem jest inicjowanie modelowych rozwiązań społecznych. Swoje cele fundacja realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze strefą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, osób prywatnych, z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i innymi instytucjami o podobnym profilu działania.
Od roku 2014 Fundacja prowadzi fundusz stypendialny. Na pomoc mogą liczyć uczniowie w trudnej sytuacji materialnej – zarówno uczniowie szczególnie uzdolnieni jak i osoby z problemami w nauce.