Stowarzyszenie - Klub Pro Publico Bono

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000157909
  • Rok założenia: 2002
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • ul. Lipperta 10
  • 12-100 Szczytno
  • Powiat: szczycieński
  • Gmina: Szczytno

Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono zostało zawiązane jesienią w 2002 roku. Jesteśmy organizacją niezależną i apolityczną, utworzoną z inicjatywy osób fizycznych z terenu powiatu szczycieńskiego. Najważniejszym celem naszej - „bez zysku” działalności - jest realizacja zadań wynikających ze statutu, zgodnie z hasłem umieszczonym w nazwie Stowarzyszenia - PRO PUBLICO BONO - DLA DOBRA PUBLICZNEGO