Fundacja Warsztat Zmiany

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000555994
  • Rok założenia: 2015
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, promocja i organizacja wolontariatu
  • ul. Marka Kotańskiego 1
  • 10-167 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

1. Głównym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych w wymiarze społecznym i gospodarczym.
2. Celami Fundacji są między innymi:
a. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnego,
b. rozwój społeczności lokalnych,
c. wspieranie oddolnych inicjatyw, kreowanie aktywności obywatelskiej,
d. budowanie i wspieranie partnerstw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
e. wspieranie nauki i edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie,
f. rozwój ekonomii społecznej,
g. wspieranie przedsiębiorczości i zawodowego potencjału mieszkańców (...)