Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” w Ostródzie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000029612
  • Rok założenia: 2001
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, turystyka i krajoznawstwo, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • ul. 11 Listopada 25
  • 14-100 Ostróda
  • Powiat: ostródzki
  • Gmina: Ostróda

MISJA: „Integracja społeczna niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania poprzez ochronę praw, godności i interesów społeczno–zawodowych oraz dostępu do nauki i dóbr kultury.” Zakres działań: rzecznictwo praw, poradnictwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej, turystyka, rekreacja, pokazy sprzętu rehab. – ortoped., społeczeństwo obywatelskie.