Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000000506
  • Rok założenia: 2001
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, turystyka i krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ul. Mrongowiusza 8/10
  • 10-537 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

1/ Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowania rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej. Kontakty z innymi UTW w Polsce. Stworzenie warunków do dobrego starzenia się. Współpraca zagraniczna oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami Europy,ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Olsztyna. 2. Cele te realizuje się przez - wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej, nauka języków obcych, aktywna turystyka i krajoznawstwo. Zajęcia w sekcjach zainteresowań - malarstwo, radiestezja, astronomia i inne.Pomoc koleżeńska i praca społeczna indywidualna i grupowa na rzecz słuchaczy i domów dziennego pobytu. Współpraca z młodzieżą z UWM i innych uczelni Olsztyna Prowadzenie działalności kronikarsko-wydawniczej. Działalność statutowa- nieodpłatna.