Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać ciszę"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000224800
  • Rok założenia: 2004
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Marii Grzegorzewskiej 6
  • 10-048 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Cele Stowarzyszenia:
1) Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dziecka;
2) Pomoc rodzinom, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanym z edukacja, wychowaniem, opieką i terapią dzieci i młodzieży z wadą słuchu;
3) Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących rewalidacji oraz innych związanych z szeroko rozumianym wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży;
4) Dbałość o przestrzeganie praw dzieci i młodzieży, zwłaszcza niepełnosprawnych;
5) Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki, warsztatów i szkoleń związanych ze środowiskiem ludzi niesłyszących;
6) Prowadzenie diagnozy, poradnictwa i rewalidacji w zakresie pracy z dzieckiem z wadą słuchu;
7) Popularyzowanie tematyki związanej z kształceniem i wychowaniem osób z wadą słuchu;
8) Realizowanie działań niwelujących bariery komunikacyjne osób z wadą słuchu ze środowiskiem słyszących.