Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olsztynie

  • Forma prawna: Związek stowarzyszeń / federacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000099050
  • Rok założenia: 2002
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia, porządek i bezpieczeństwo publiczne, promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ul. Kołobrzeska 13 pok. 303
  • 10-444 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Celem Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego w szczególności przez:
a) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku. ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie.
b) współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży.
c) czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju.
d) uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka
e) działanie poprzez kontakty sportowe na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
f) promocji i organizacji wolontariatu wokół zadań kultury fizycznej i sportu
g) propagowanie bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie patologiom przy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu