Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000208292
  • Rok założenia: 2004
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • ul. Hanowskiego 9/42
  • 10-687 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Nasza misja to wpieranie demokratyzacji życia społecznego w Polsce, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet, promowanie uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym, gospodarczym i w rodzinnym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia.