Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000581454
  • Rok założenia: 2015
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Paderewskiego 10/12
  • 10-314 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Cele statutowe Stowarzyszenia:
ulepszenie bazy szkoły,
podejmowanie inicjatyw w celu pozyskania środków finansowych,
reprezentacja społeczności lokalnej w różnych programach i projektach,
działanie na rzecz integracji europejskiej,
aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą,
współpraca z instytucjami, placówkami i organizacjami mogącymi wspierać działalność Stowarzyszenia,
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
ochrona i promocja zdrowego stylu życia.