Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000424270
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, turystyka i krajoznawstwo, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ul. Staromiejska 8/9/lok 7
  • 10-018 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Celem Stowarzyszenia jest:
- wszechstronna edukacja i rozwój ludzi ze szczególnym uwzględnieniem kobiet,
- promowanie i popularyzowanie rozwoju osobistego,
- popularyzowanie nauki, kultury, sztuki, sportu i innych twórczych i aktywnych form życia,
- wspieranie i upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych ,
- promocja zdrowia człowieka i profilaktyki prozdrowotnej w tym kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- popularyzowanie i wspieranie działań na rzecz regionu i miasta oraz ich mieszkańców,
- wspieranie i promowanie demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich