Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Zyndrama z Maszkowic 2
  • 10-133 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Wspólnota Kulturowa „Borussia” jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych zamierzających w różnych formach prowadzić działalność kulturalną.

Idea Wspólnoty odwołuje się do zapomnianej obecnie wielokulturowej i wielonarodowościowej tradycji ziem położonych między dolną Wisłą a Niemnem. Ich przeszłość i teraźniejszość połączyła ze sobą losy przedstawicieli wielu narodów, głównie: niemieckiego, polskiego, litewskiego i rosyjskiego. Pragniemy kontynuować dialog między tymi narodami w celu pogłębiania zrozumienia i przezwyciężania historycznych różnic oraz nieufności. Wspólnota chce tworzyć płaszczyznę porozumienia dla wszystkich, którym bliska jest wizja zjednoczonej, sprawiedliwej Europy, opartej na wzajemnej tolerancji i poszanowania własnej tożsamości.