Konkurs dotacyjny „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2019

Konkurs dotacyjny „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2019
Fundacja PZU już wkrótce rozpocznie nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2019, którego celem jest jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej. Wnioski będzie można składać od 1 do 31 sierpnia, wyłącznie on-line za pomocą generatora.

Celem  Konkursu  jest zwiększenie  dostępu  do  szeroko  pojętej  kultury  dzieciom  i  młodzieży  szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia,  szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z  obszarów wiejskich i małych miejscowości do 30 tys. mieszkańców,  w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Fundacja wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację projektu zgodnie z celami konkursu.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie posiadające osobowość prawną:

  1. fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.),
  2. stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.)
  3. uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podstawą  ubiegania  się  o  dofinansowanie  jest  złożenie  wniosku  o  dotację  przez  stronę internetową Fundacji www.fundacjapzu.pl, w zakładce „Złóż wniosek”. Termin  składania  Wniosków upływa 30.08.2019 r. (decyduje  data  złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line).

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające 6 miesięcy, od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r.

Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto). Wymagany jest przy tym minimalny wkład własny finansowy w  dotowany Projekt w wysokości minimum 10% wartości Dotacji. Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego kosztu Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Koordynator Projektu nie może być  jednocześnie osobą pobierającą  wynagrodzenie z tytułu  kosztów programowych.

Więcej informacji o Konkursie - przejdź na stronę Fundacji PZU.