Otwarty konkurs ofert MON z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej

Otwarty konkurs ofert MON z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. "Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku". Organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją zadań powinny złożyć ofertę do 10 czerwca 2019 roku.

1. Celem zadania jest:

1) integracja środowiska uczniów klas mundurowych oraz harcerzy z żołnierzami Powstania Warszawskiego;

2) wsparcie i pomoc, w szczególności młodzieży klas mundurowych oraz harcerzy, dla uczestników Powstania Warszawskiego;

3) uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym Powstańcom Warszawskim;

4) oddanie hołdu żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego;

5) upamiętnienie miejsc walk Powstańców Warszawskich oraz przypomnienie mieszkańcom Warszawy, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, o dziejach oręża polskiego związanych z tymi miejscami;

6) upowszechnienie wśród uczniów, w szczególności szkół, których patron związany jest z Powstaniem Warszawskim (zwanych dalej szkołami patronackimi), wiedzy historycznej dotyczącej przygotowań do Powstania Warszawskiego 1944 r., przebiegu bohaterskich walk i losów Powstańców;

7) przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetek bohaterów Powstania Warszawskiego;

8) wsparcie i pomoc młodzieży dla żołnierzy Powstania Warszawskiego;

9) wsparcie kombatantów, którzy żyją często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnując pamięć o swoich współtowarzyszach broni;

10) kształtowanie i umacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami – żołnierzami walczącymi w II wojnie światowej oraz żołnierzami polskiego podziemia niepodległościowego, ze środowiskiem wojskowym i cywilnym, w szczególności z młodzieżą szkolną.

2. Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

1) organizację „żywych lekcji historii” – spotkań (uroczystości, wieczornic, ognisk itp.) młodzieży z Powstańcami Warszawskimi, w szczególności w miejscach bezpośrednio związanych z bohaterskimi walkami Powstańców w 1944 r.;

2) organizację i udzielenie Powstańcom Warszawskim pomocy (w tym: pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego, w domowych pracach gospodarczych itp.), zapewnienie wsparcia Powstańcom w trakcie przejazdów komunikacją publiczną do miejsc użyteczności publicznej, przez młodzież;

3) zapewnienie transportu żołnierzom Powstania Warszawskiego na spotkania (uroczystości, wieczornice, ogniska itp.), na groby współtowarzyszy broni, a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp.;

4) opiekę nad grobami żołnierzy Powstania Warszawskiego, w tym również na odnajdywaniu i opiece nad „zapomnianymi” grobami Powstańców (na terenie całego kraju);

5) udekorowanie w dniu 1 sierpnia 2019 r. oraz 2 października 2019 r. w Warszawie miejsc pamięci Powstania Warszawskiego za pomocą „karty pamięci” – informacji historycznej dotyczącej danego miejsca/wydarzenia uzgodnionej z MON, zawierającej logo MON i znak WP zgodnie z zapisami umowy oraz np. za pomocą kwiatów, zniczy;

6) przygotowanie ogólnopolskiego konkursu dla uczniów w wieku szkolnym z wiedzy na temat Armii Krajowej oraz przebiegu Powstania Warszawskiego;

7) przygotowanie i przeprowadzenie konferencji historycznej nt. Powstania Warszawskiego z udziałem Powstańców Warszawskich oraz przedstawicieli szkół patronackich i resortu obrony narodowej;

8) propagowanie wiedzy historycznej na temat przygotowań do Powstania Warszawskiego 1944 r., przebiegu bohaterskich walk i losów Powstańców w różnych formach ekspresji artystycznej (np. piosenka, spot filmowy, wystawa fotograficzna, występ teatralny);

9) organizację „żywych lekcji historii” pn. „Poznaj bohaterów Powstania Warszawskiego” w formie spotkań uczniów szkół z Powstańcami Warszawskimi;

10) otoczenie opieką grobów Powstańców Warszawskich przez uczniów oraz członków organizacji pozarządowych;

11) zapewnienie transportu żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, w tym mieszkających poza granicami Polski, na uroczystości organizowane z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz na inne uroczystości związane z ich działalnością niepodległościową;

12) pomocy Powstańcom przy realizacji formalności związanych ze złożeniem wniosku
o wydanie, a także przymiarką i odbiorem ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;

13) przygotowanie i przekazanie paczek zawierających artykuły pierwszej potrzeby dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

3. Warunki realizacji zadania:

1) obowiązkowy wkład własny finansowy, wynosi minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

2) obowiązkowy wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), wynosi minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

3) złożenie deklaracji o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania publicznego (część VI. Oferty „Inne informacje”) oraz oświadczeń (część VII);

4) niespełnienie warunków, o których mowa w ppkt 1 - 3, powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych;

5) suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;

6) osiągnięcie minimum 80% założonych rezultatów zadania;

7) pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert nr 06/2019/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia.

4. Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

1) posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;

2) prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

5. Termin realizacji zadań: od 05.07.2019 r. do 31.12.2019 r.,

6. Oferty, których termin realizacji zadań nie będzie spójny z terminem wskazanym
w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7. Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 1 000 000,00 zł.

8. W 2017 r. zadanie nie było realizowane.

9. W 2018 r. na realizację zadań w ww. zakresie przeznaczono kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł.

10. Oferty należy składać do dnia: 10.06.2019 r.

11. Oferty przesłane po terminie wskazanym w pkt 10 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

12. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 24.06.2019 r.

13. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

14. Oferty przesłane na drukach innych niż wskazane w pkt 13 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

15. Oferenci zobowiązani są do wypełnienia wszystkich pól w druku oferty realizacji zadania publicznego, w tym tabelę nr III. 6. pn. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, z określeniem wskaźnika rezultatu, sposobu jego monitorowania oraz wskazaniem źródła danych o osiągnieciu rezultatu.

16. Niewypełnienie wszystkich pól w ofercie powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

17. Podpisy pod ofertą składają wyłącznie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być czytelny złożony pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

18. Brak podpisów pod ofertą, podpisy nieczytelne, jak również złożone przez osoby nieuprawnione powoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

19. W ramach konkursu mogą być składne oferty wspólne. Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej dwie) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 - 4 ustawy działających wspólnie. Do oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki między oferentami określające zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania.

20. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1- 4 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

21. Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego nie mogą być obciążone zaległymi należnościami publicznoprawnymi oraz nie może być prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne o zwrot tych należności

22. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 3 (trzy) oferty. W przypadku przesłanie więcej niż 3 oferty przez jeden podmiot, ocenie podlegać będą wyłącznie 3 oferty wybrane wg kolejności zarejestrowania w kancelarii jawnej MON.

23. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz wyrażeniem zgody na stosowanie przy realizacji zadań Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 06/2019/WD/DEKiD.

24. Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 6/2019/WD/DEKiD

25. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej,

do dnia 10 czerwca 2019 r., do godziny 16.15.

26. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii.

Źródło informacji: serwis polskiego rządu - strona Ministerstwa Obrony Narodowej