Uzupełniające konkursy „Od wykluczenia do aktywizacji” edycja 2019

Uzupełniające konkursy „Od wykluczenia do aktywizacji” edycja 2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło uzupełniające konkursy w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”. Do rozdysponowania jest kwota 1,95 mln zł. Oferty można składać do 21 marca 2019 r.

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy:
• Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”
Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.
• Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”
Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.
• Konkurs 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”
Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.
• Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”
W ramach konkursów zaplanowano 5 konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.

Udział w konkursach wziąć mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe (z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


Jaki jest termin składania ofert?
Oferty można składać do 21 marca 2019 r.


Dowiedz się więcej
Infolinia dotycząca konkursu funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 12:00 pod numerem telefonu: (022) 461 61 05.

Szczegóły dotyczące ogłoszeń znajdują się na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS (uwaga: link otwiera się w tym samym oknie).