Wystartował pierwszy konkurs w ramach PROO!

Wystartował pierwszy konkurs w ramach PROO!
Dzisiaj w południe Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło rozpoczęcie pierwszego naboru w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO. Konkurs dotyczy Priorytetu 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Nabór potrwa do 12 marca 2019 r. do godz. 12.00.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji na zadania polegające na realizacji przez organizacje obywatelskie działań misyjnych w powiązaniu z ich rozwojem instytucjonalnym, zwiększeniu udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji, a także poprawie stabilności finansowej organizacji obywatelskich. Dotacje udzielane w ramach Priorytetu 1a PROO będą przeznaczone wyłącznie na:

  1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.
  2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacjipozarządowych, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania ifinansowania,podnoszenie standardów pracy izarządzania organizacją.
  3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Dotacja udzielana jest na okres od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy) i będzie przekazywana w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań.

O dotację w ramach Konkursu ubiegać się mogą:

  • organizacje  pozarządowe, o  których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w  tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia  zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiegow Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W ramach niniejszego Konkursu uprawniona organizacja może złożyć jeden wniosek. Limit ten dotyczy zarówno organizacji składających wniosek samodzielnie, jak i organizacji składających wniosek jako lider grupy partnerskiej, która może zostać utworzona w celu współpracy przy realizacji działań przedstawionych we wniosku, z zastrzeżeniem, że organizacja, która złożyła wniosek samodzielnie może być również członkiem innych grup partnerskich, natomiast organizacja, która złożyła wniosek jako lider grupy partnerskiej, może być również członkiem nie więcej niż dwóch grup partnerskich.

Na realizację Konkursu Edycja 2019 r. przeznaczono kwotę 27 900 000 zł. Oferenci mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 100 tys. zł do 700 tys. zł.

Konkurs będzie prowadzony dwuetapowo. Wszyscy oferenci uprawnieni do udziału mogą w terminie do 12 marca 2019 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem Generatora Ofert złożyć wniosek wstępny (uproszczony, zawierający mniejszy zakres informacji). Do drugiego etapu zostaną zaproszeni Wnioskodawcy, których wnioski wstępne zostaną ocenione najwyżej. W ciągu 14 dni od dnia publikacji listy najlepiej ocenionych, będą mogli złożyć wniosek pełny.

Więcej informacji na stronie NIW-CRSO (uwaga: link otwiera się w tym samym oknie).