Powiat Giżycki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 roku

Powiat Giżycki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 roku
Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019. Konkurs obejmuje sześć rodzajów zadań, na które władze powiatu przeznaczyły łącznie 95 tys. zł.

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2019 r. w formie powierzania lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:
 
 
1. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 •     promocja dziedzictwa kulturowego oraz tradycji lokalnych społeczności, w tym mniejszości narodowych i etnicznych,
 •     działania kulturalne i artystyczne mieszkańców powiatu giżyckiego,
 •     kształtowanie postaw patriotycznych mieszkańców powiatu giżyckiego.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 18.000 zł. W roku 2018 przeznaczono na ten cel kwotę 19.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.
 
 
2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

 •     zawody sportowe amatorów o zasięgu ponadgminnym,
 •     imprezy sportowo-rekreacyjne o zasięgu ponadgminnym.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 18.000 zł. W roku 2018 przeznaczono na ten cel kwotę 18.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.
 
 
3. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej:

 •     otwarty konkurs fotograficzny o tematyce ukazującej unikalne walory regionu Wielkich Jezior Mazurskich,
 •     konkurs plastyczny dla uczniów szkół każdego szczebla,
 •     konkurs wiedzy o regionie Wielkich Jezior Mazurskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych (dwustopniowy tj. eliminacje szkolne i finał),
 •     zorganizowanie otwartego przedsięwzięcia promującego segregację odpadów i zbiórkę surowców wtórnych.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 15.000 zł. W roku 2018 przeznaczono na ten cel kwotę 11.500 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
 
4. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:

 •     szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 •     działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa (szkolenia, konferencje, konkursy, imprezy prozdrowotne) w zakresie: choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, raka piersi oraz rehabilitacja kobiet po mastektomii,
 •     wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin (m.in. diagnoza lub pogłębienie diagnozy, zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój, wsparcie rodzin poprzez poradnictwo specjalistyczne, konsultacje i instruktaże, wymiana doświadczeń).

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 33.000 zł, z tego:

    na zadania „pierwsza pomoc przedmedyczna” i  „działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa” – 8.000 zł;
    na zadanie „wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin…” – 25.000 zł.

W roku 2018 przekazano na ten cel kwotę 26.620 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
 
5. Wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 5.000 zł. W roku 2018 nie przekazano na ten cel środków.
 
Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
 
6. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
 
Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2019 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2019 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% wysokości wkładu i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. W każdym przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz „podwójnego finansowania” (zakaz finansowania tego samego zadania/działania z dwóch różnych źródeł).
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 6.000 zł (z tego: 2.000 zł w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 2.000 zł w obszarze kultury fizycznej i sportu, 2.000 zł w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia).
W roku 2018 przekazano na ten cel kwotę  3.440 zł.
 
Oferty z zakresu dofinansowania wkładu własnego należy składać do dnia 30 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2019 rok:

    z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko
    z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w Starostwie Powiatowym w Giżycku, sekretariat (pokój 13),  Al. 1 Maja 14, 11‑500 Giżycko.
 
Termin realizacji zadań określonych w ofercie nie może przekraczać 15 grudnia 2019 r.
 
Pełna treść ogłoszenia: BIP Powiatu Giżyckiego (strona otwierzy się w tym samym oknie)