Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020

Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020
Zespół Promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla podmiotów realizujących projekty oraz potencjalnych beneficjentów programu. Najbliższe są planowane w dniach 7-10 stycznia 2019 r. Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.

 Szkolenia będą dotyczyły następujących zagadnień:

  1. Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 – Olsztyn, 7 stycznia 2019 roku
  2. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 – Olsztyn, 8 stycznia 2019 roku
  3. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 - Olsztyn, 9 stycznia 2019 roku
  4. Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020 - Olsztyn, 10 stycznia 2019 roku

 Szkolenia odbędą się w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A w godzinach 8:00-15:30. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie podpisanego skanu na adres olsztyn@seka.pl, a następnie otrzymanie od organizatora potwierdzenia mailowego dotyczącego zakwalifikowania się na szkolenie (przesłane zostanie po zakończeniu rekrutacji).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Serwisu RPO WiM 2014-2020 oraz u organizatora szkoleń: tel. 505 055 395 lub 89 67 99 440, email: olsztyn@seka.pl