Konkurs MSiT na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku

Konkurs MSiT na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku
Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku i zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa 20 stycznia 2019 roku.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

PRIORYTETY OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

Priorytety na 2019 rok zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku. Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

 • Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych.
 • Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.
 • Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy _o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), _których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku niezachowania powyższych wymogów oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2019 r. 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

WARUNKI I TERMINY REALIZACJI ZADAŃ:

1. Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych

 1. zadanie obejmuje konserwację (w tym uzupełnienie znakowania) istniejących szlaków oraz wytyczanie i/lub oznakowanie nowych szlaków turystycznych;
 2. zadanie wymagać będzie pozyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na prace renowacyjne/znakarskie, których dołączenie będzie wymagane na etapie rozliczania zadania;
 3. zadanie obejmuje zarówno szlaki wytyczone w terenie, jak i drogowe (samochodowe) szlaki turystyczne;
 4. zadanie może być realizowane wyłącznie na terenie Polski, natomiast nie wyklucza to realizacji odcinków szlaków międzynarodowych przebiegających na terenie Polski;
 5. w przypadku drogowych (samochodowych) szlaków turystycznych, ich oznakowanie musi być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa drogowego;
 6. w przypadku rozliczania renowacji lub znakowania nowego szlaku należy dostarczyć dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej wszystkich oznakowań na szlakach, w szczególności fotografii tablic informacyjnych ukazujących przebieg szlaku;
 7. tablice informacyjne ukazujące mapy przebiegu szlaku powinny zawierać informacje o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym logo Ministerstwa;
 8. dofinansowaniu nie podlegają prace koncepcyjne czy dokumentacyjne mające na celu wytyczenie nowego szlaku turystycznego;
 9. zadanie nie obejmuje działań promocyjnych prowadzonych w związku z wytyczeniem lub renowacją szlaku (np. wydanie map, przewodników, broszur; wydarzenia promocyjne; strony internetowe itp.);

– Termin realizacji zadania: od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.

1) zadanie ma na celu wsparcie i rozwój terytorialnych marek turystycznych, w tym w szczególności w zakresie:

a) wypracowania systemu zarządzania terytorialną marką turystyczną (np. przez sąsiadujące gminy/powiaty),

b) ewaluacji usług świadczonych pod szyldem terytorialnej marki turystycznej,

c) wypracowania spójnego systemu działań promocyjnych w zakresie terytorialnej marki turystycznej,

2) zadanie może być realizowane poprzez:

a) organizację seminariów, konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych itp.,

b) przygotowanie dokumentów strategicznych rozwoju terytorialnej marki turystycznej, (strategia rozwoju, strategia marketingowa itp.),

c) prowadzenie badań i analiz dotyczących terytorialnej marki turystycznej, (badania statystyczne ruchu turystycznego, badania wizerunku marki turystycznej, ewaluacja świadczonych usług, badania o charakterze audytu);

3) zadanie dotyczy marek turystycznych o przynajmniej ponadregionalnym potencjale turystycznym;

4) realizacja zadania może obejmować więcej niż jedno wydarzenie/badanie/analizę;

5) z każdego zadania powinien zostać przygotowany raport zawierający:

a) przebieg działania (cyklu spotkań/badania/analizy),

b) kluczowe wnioski i wytyczne;

6) na etapie składania oferty, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania planowanych zagadnień (np. w formie pytań badawczych), które będą przedmiotem spotkania/badania/analizy;

7) na etapie składania oferty, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania struktury zarządzania terytorialną marką turystyczną oraz opisania swojej roli w tej strukturze pozwalającej na rzeczywiste kreowanie rozwoju danej marki.

Marka Turystyczna to, w kontekście niniejszego programu kompleksowy, produkt turystyczny obszaru recepcji turystycznej o wysokim poziomie jakości, łatwo identyfikowalny i wyróżniający się z oferty obszarów konkurencyjnych, np. region turystyczny lub szlak turystyczny.

Termin realizacji zadania: od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększania dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

1) Zadanie obejmuje:

a) przygotowanie kadry do obsługi w turystyce osób niepełnosprawnych,

b) dostosowanie informacji turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– Termin realizacji zadania: od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2016 poz. 1300).[1]
 2. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).
  Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2019 roku.
  Oferty nie złożone w terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy departamentu przeprowadzającego konkurs.
 4. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Turystyki, ul. Senatorska 12, Warszawa, pod nr tel. (22) 2443194 i na stronie internetowej: www.msit.gov.pl.