Konsultacje projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Konsultacje projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Uwagi do dokumentu można składać w formie pisemnej. Ponadto 7 stycznia 2019 r. odbędzie się w Lidzbarku Warmińskim regionalna konferencja konsultacyjna ws. strategii.

Ze strony internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dowiadujemy się, że Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw.  Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Odegra on w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy UE. KSRR rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie obszaru Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierując się zaproponowanym przez SOR modelem odpowiedzialnego rozwoju, KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd i samorządy terytorialne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.

17 grudnia 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja otwierająca konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W styczniu 2019 r. planowane są spotkania konsultacyjne w pozostałych 15 województwach. Konferencje regionalne, współorganizowane przez urzędy marszałkowskie, przybliżą uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. Spotkania będą stanowiły dla przedstawicieli  samorządów województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego  kształtem polityki regionalnej do 2030 r.

W województwie warmińsko-mazurskim konferencja odbędzie się 7 stycznia, o godz. 12:00 w Hotelu Krasicki, Pl. Zamkowy 1/7, Lidzbark Warmiński. Trwa rejestracja uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń! Link do rejestracji

Już teraz każdy zainteresowany, bez względu na to, czy będzie uczestniczyć w konferencji regionalnej czy też nie, może zapoznać się z projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz zgłosić uwagi do tego dokumentu.

DO POBRANIA: projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (PDF 6 MB)

Uwagi i wnioski można składać do 20 stycznia 2019 r.:

  • przy użyciu formularza (DOC 77 KB) na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"
  • na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"

Źródło informacji:

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/