Wystartował konkurs FIO 2019

Wystartował konkurs FIO 2019
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych dofinansowanych ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2019 roku. Ofertę należy przygotować za pomocą generatora dostępnego on-line oraz złożyć do 21 stycznia 2019 r. do godz. 16:15.

W konkursie mogą wziąć udział:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2018r.,  poz. 450 z późn. zm.)  zwanej  dalej UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki  stowarzyszeń,  fundacje,  kółka  rolnicze,  koła  gospodyń  wiejskich,  cechy rzemieślnicze,  izby  rzemieślnicze,  izby  gospodarcze,  samorządy  gospodarcze  i wspólnoty mieszkaniowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki Programu FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:
2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
3. Priorytet Aktywni obywatele;
4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe
Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja  P  FIO  ma  umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Wysokość wnioskowanej dotacji: od 20  tys.  zł  do 300  tys.  zł,  w  tym  wysokość  dotacji  przeznaczonej  na  realizację  w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 150 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji: Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie  Konkursu  Fundusz Inicjatyw   Obywatelskich   edycja   2019.
Spełnienie  poszczególnych  kryteriów  formalnych weryfikowane będzie przez NIW-CRSO.

Czas realizacji zadania: od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. (do 23 miesięcy).

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Jednakże uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty (jedna oferta na oddział). Prawidłowe złożenie oferty w konkursie musi nastąpić przez Generator Ofert dostepny na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada: od 19 grudnia 2019 od godziny 12:00 r. do 21 stycznia 2019 r. do godziny 16:15.

Więcej informacji o Konkursie FIO 2019 na stronie NIW-CRSO