Zaproszenie do udziału w komisjach opiniujących oferty konkursowe

Zaproszenie do udziału w komisjach opiniujących oferty konkursowe
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania swoich kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty, które wpłyną do Urzędu w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu województwa w roku 2019 przez organizacje pozarządowe.

Komisje konkursowe będą pracowały w następujących obszarach tematycznych:

1)     edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego

2)     rozwój kultury fizycznej

3)     integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

4)     upowszechnianie i ochrona praw konsumenta

5)     ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

6)     kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

7)     rozwój turystyki

8)     aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

9)     pomoc społeczna

10)  profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

11)  realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim

12)  rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu

13)  żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

14)  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości

Komisje konkursowe pracują w oparciu o regulamin stanowiący załącznik Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, uchwalonego przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 grudnia 2018 r. Jest to praca społeczna (jest możliwość zwrotu kosztów przejazdu w wysokości biletu PKS/PKP).

W pracach komisji konkursowych nie mogą wziąć udziału osoby powiązane z organizacjami pozarządowymi składającymi oferty oraz wskazane przez organizacje składające oferty konkursowe. Planowany termin powołania komisji konkursowych to początek stycznia 2019 r.

Zainteresowane organizacje mogą wskazywać swoich przedstawicieli do 31 grudnia br. z wyjątkiem komisji dla obszaru rozwoju kultury fizycznej, których należy wskazać do 27 grudnia br. – na adres: op@warmia.mazury.pl. W zgłoszeniu należy wskazać wybrany merytoryczny obszar lub obszary z listy wyżej wymienionych.