Konsultacje założeń Funduszu Aktywni Obywatele

Konsultacje założeń Funduszu Aktywni Obywatele
Operator krajowy Funduszu Aktywni Obywatele zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, mających na celu doprecyzowanie założeń tworzonego programu, który będzie wspierał działania obywatelskie w Polsce. Konsultacje będą prowadzone w trzech formach: ankieta on-line, spotkanie konsultacyjne i spotkania tematyczne. Konsultacje potrwają do 31 stycznia 2019 roku.

Fundusz Aktywni Obywatele (Active Citizens Fund-National) jest jednym z jedenastu programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2019-2024 i jednym z dwóch skierowanych wyłącznie do organizacji społecznych. Fundusz dysponować będzie budżetem 30 milionów euro na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Operatorem Funduszu krajowego jest konsorcjum złożone z 3 instytucji: Fundacji im. Stefana Batorego (lidera), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. W najbliższych miesiącach będą trwały prace zmierzające do uszczegółowienia koncepcji Funduszu, które zakończą się podpisaniem umowy między Biurem Mechnizmów Finansowych w Brukseli, zarządzającym programami EOG, a Operatorem Funduszu krajowego. Po podpisaniu umowy rozpoczną się przygotowania do uruchomienia pierwszego z konkursów dotacyjnych dla organizacji. Prawdopodobnie konkurs wystartuje jesienią 2019 roku.

Fundusz Aktywni Obywatele będzie wspierał finansowo i merytorycznie działania podejmowane przez organizacje społeczne w obszarach wskazanych przez Państwa-Darczyńców i zawarte w Niebieskiej Książce (BlueBook), konsultowanej latem 2016 roku:

  • demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość;
  • prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względy na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową;
  • sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację;
  • równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć;
  • środowisko i zmiany klimatyczne.

Konsultacje społeczne Funduszu Aktywni Obywatele prowadzone są po to, aby program ten możliwie najlepiej odpowiadał na wyzwania i potrzeby, które istnieją w Polsce - obecnie i w perspektywie kilku lat. Operator Funduszu chciałby, aby program uzupełniał inne, istniejące już lub projektowane formy wsparcia i by był możliwie przyjaznym źródłem finansowania działań obywatelskich, a także, aby możliwie precyzyjnie określał, co ma wyniknąć z jego funkcjonowania.

Operator krajowy wspólnie z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli przygotował zwięzły Materiał do dyskusji, zwierający informacje o Funduszu, w tym proponowanych ścieżkach wsparcia i najważniejszych wyzwaniach, na które zamierza odpowiedzieć. Zachęca się wszystkie osoby, chcące wyrazić swoją opinię w konsultacjach do tego, by udział w nich rozpocząć od zapoznania się z tym dokumentem.

Konsultacje potrwają od 14 grudnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku. Będa prowadzone w trzech formach:

1) Konsultacje pisemne - wszyscy zainteresowani wyrażeniem swoich uwag i pomysłów dotyczących Funduszu mogą to zrobić do 8 stycznia za pomocą ankiety on-line.

2) Główne spotkanie konsultacyjne - 17 stycznia w Warszawie odbędzie się całodniowe spotkanie konsultacyjne. Weźmie w nim udział ok. 70 osób ze zróżnicowanych organizacji społecznych, a także z samorządów i administracji publicznej. Zgłoszenia do 8 stycznia.

3) Spotkania tematyczne - w styczniu przeprowadzone zostaną także mniejsze spotkania tematyczne i/lub środowiskowe (do 7 takich spotkań) dla organizacji działających w obszarach wsparcia Funduszu. Ich istota polega na pogłębieniu niektórych wątków, które ze względu na liczbę osób, mnogość tematów i ograniczony czas nie będą mogły być szczegółowo omówione w trakcie głównego spotkania.

Więcej informacji o konsultacjach na stronie https://www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl/