Konkursy w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji" edycja 2019

Konkursy w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Można otrzymać środki na realizację projektów z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy.

•  Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej

Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.

• Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

• Konkurs 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

• Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej

W ramach konkursów zaplanowano 5 konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.

Udział w konkursach wziąć mogą:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pozarządowe (z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Na konkursy w ramach „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” przeznaczono w 2019 roku kwotę 3,34 mln zł. Oferty należy składać do 7 stycznia 2019 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie warunków udziału w konkursach zawarte są w Ogłoszeniu na stronie MRPiPS