Samorzad Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 roku

Samorzad Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 roku
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Konkurs dotyczy aż czternastu obszarów zadań publicznych, zaś łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje to prawie 4,5 mln zł.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami konkursowymi. Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy, lub powierzenie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w przypadku, gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu osobowego.

Zadania konkursowe muszą być zrealizowane w 2019 r., zakończone nie później niż do 31 grudnia 2019 r. Zadanie może być realizowane w terminie poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem, że środki finansowe z dotacji mogą być wydatkowane na koszty związane z jego realizacją powstałe od dnia zawarcia umowy.

Rodzaje zadań publicznych w ramach Konkursu:

 1. edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 2. rozwój kultury fizycznej (najwcześniejszy termin składania ofert do niektórych zadań: do 3 stycznia 2019 r. kolejny termin to: do 15 stycznia 2019 r.)
 3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 4. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 5. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r. i do 31 maja 2019 r.)
 6. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 7. rozwój turystyki (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 8. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 9. pomoc społeczna (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 10. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 11. realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim (termin składania ofert: do 8 lutego 2019 r.)
 12. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 13. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 14. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości (termin składania ofert: do 31 stycznia 2019 r.)

Składająca ofertę organizacja pozarządowa ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitej wartości zadania. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego i jest wskazywany w ofercie w części dot. kalkulacji przewidywanych kosztów zadania.

Ofertę należy złożyć na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300). Do oferty należy dołączyć załączniki wynikające ze wzoru oferty, wypełnione oświadczenie będące załącznikiem nr 15 do ogłoszenia oraz ewentualne załączniki wskazane przy opisie zlecanych zadań.

 

Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie konkursowe wraz z załącznikami, opublikowane na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacji udziela także Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura), 724 777 741 (Joanna Glezman). Kontakt do osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania merytoryczne wskazany jest w ogłoszeniu.