Startuje program MRPiPS „Od zależności ku samodzielności”

Startuje program MRPiPS „Od zależności ku samodzielności”
„Od zależności ku samodzielności” to nowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który zastąpi program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W 2019 roku na jego realizację przeznaczono 3 mln zł. Nabór wniosków do 4 stycznia 2019 r.

Idea programu odzwierciedla się w nazwie „Od zależności ku samodzielności”. Działania skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi mają wesprzeć ich w codziennych działaniach, umocnić ich społeczną pozycję i wykorzystać możliwości.

Program w czterech modułach

Moduł I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi

Ma na celu umożliwienie dostępu  dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Moduł II - Samopomoc

W tym module preferowane będą innowacyjne projekty wspierające działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzin tych osób.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia

Ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi

Moduł IV – Integracja i innowacyjność

W założeniu ma inicjować i wdrażać nowe formy wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

O środki mogą się starać:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.
  • Podmioty (z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej), które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert o dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ważne daty

Oferty konkursowe można składać do 4 stycznia 2019 roku, do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.

Budżet

Kwota przeznaczona na realizację programu wyniesie w 2019 roku aż 3 mln zł. Na realizację projektu można pozyskać od 30 000 zł do 100 000 zł.

 

Więcej informacji: Ogłoszenie otwartego konkursu do Programu "Od zależności ku samodzielności" - edykacja 2019