Nabór wniosków do Programu "Razem bezpieczniej" na 2019 rok

Nabór wniosków do Programu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2019. Do rozdysponowania jest 6 milionów złotych w czterech obszarach: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

Wnioski do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w 2019 roku mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Procedura wyboru wniosków składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to nabór projektów lokalnych (jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych) ogłaszany i przeprowadzany przez właściwy terenowo urząd wojewódzki. Podmioty aplikujące o dofinansowanie przekazują propozycje do Wojewody, następnie odbywa się ocena i wybór najlepszych projektów przez zespoły wojewódzkie ds. Programu oraz przekazanie listy najlepiej ocenionych projektów do MSWiA (do Międzyresortowego Zespołu działającego w MSWiA). Urzędy wojewódzkie mają czas do 25 stycznia 2019 roku, aby przekazać najlepsze projekty do MSWiA (maksymalnie 26 projektów z terenu województwa).

Drugi etap, centralny, to ocena projektów pod względem formalnym i merytorycznym przez grupy robocze (ekspertów), rekomendacja MSWiA listy projektów do dofinansowania, a następnie stworzenie listy rankingowej i przekazanie jej wojewodom. W trzecim etapie, urzędy wojewódzkie przygotowują umowy o wsparcie realizacji zadań przez NGO/porozumienia administracyjne z JST z podmiotami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Wojewoda przełni nadzór nad poprawną realizacją zadań (pod względem finansowym i merytorycznym).

 

Planowany podział środków Programu na 2019 rok:

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł

Maksymalnie 4  projekty z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1  - łączna kwota dofinansowania - 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 1a  - budowa miasteczek ruchu drogowego - łączna kwota dofinansowania 300 000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania - 3.000.000 zł

Maksymalnie 12  projektów z każdego województwa w tym:

4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2  - łączna kwota dofinansowania – 2.200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym  - łączna kwota dofinansowania - 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym  - łączna kwota dofinansowania - 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 mikroprojekty- 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży– łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł

Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3  - łączna kwota dofinansowania –500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
1 mikroprojekt - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa - 1.000.000 zł

Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4  - łączna kwota dofinansowania - 500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 4a- Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse
i zagrożenia bezpieczeństwa - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
1 mikroprojekt- 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych oraz projektów dot. celu priorytetowego 1a  - budowa miasteczek ruchu drogowego

50.000zł   – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych

25.000 zł   – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców)

 

Więcej informacji jest dostepnych na stronie Programu "Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

W razie pytań i wątpliwości można również kontaktować się z koordynatorem wojewódzkim pod numerem tel. (89) 523 25 28