Trwa nabór wniosków w programach Fundacji BGK

Trwa nabór wniosków w programach Fundacji BGK
Fundacja BGK zaprasza fundacje i stowarzyszenia do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach organizowanych przez siebie konkursów. Można otrzymać grant na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci w wieku 2-9 lat, edukację ekonomiczną dzieci w wieku 8-12 lat, warsztaty dla osób 50+, a także aktywizację społeczności lokalnych.

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego prowadzi aktualnie nabór w ramach czterech programów:

1) Konkurs "Małe Miasto"

Celem jest przekazanie dzieciom w wieku 8-12 lat wiedzy na temat obrotu i wartości pieniądza, pokazanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki). Kluczowym  działaniem Konkursu „Małe  Miasto”  jest symulacja dorosłego  życia przez Uczestników, gdzie uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia przez 5 dni w warsztatach edukacyjnych u Przedsiębiorców reprezentujących różne branże.

Adresatem działań konkursowych są dzieci w wieku od 8 do 12 lat, mieszkające w miastach od 25 tys. do 100 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Minimalna
liczba Uczestników Małego Miasta powinna wynosić 100 osób każdego dnia.

Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 200 tys. złotych brutto.

Nabór wniosków do 2 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/male-miasto

 

2) Konkurs "Moja Mała Ojczyzna" (edycja II)

Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej,
poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Adresatem działań są członkowie lokalnych społeczności, członkowie lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach wybranego jednego z poniższych koszyków grantowych:
1) Koszyk nr I: Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 30 tys. zł; wygra 20 najlepiej ocenionych przez Komisje Konkursową Projektów.
2) Koszyk nr II: Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 20 tys. zł; wygra 20 najlepiej ocenionych przez Komisje Konkursową Projektów.

Nabór wniosków do 16 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/moja-mala-ojczyzna

 

3) Program "Na dobry początek!" (edycja 11)

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno- ekonomicznym. Wskazane jest, aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

  • interakcję między dziećmi,
  • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
  • kreatywność,
  • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
  • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Wniosek można złożyć w ramach jedenej z dwóch ścieżek: pierwsza dotyczy dzieci w wieku 3-9 lat uczestniczących już w edukacji przedszkolnej lub szkolnej, dla których powinny być wprowadzane nowatorskie metody w zakresie stymulowania rozwoju; druga ścieżka obejmuje dzieci w wieku 2-5 lat nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej, poprzez umożliwienie im dostępu do edukacji.

Mozna uzyskać dofinansowanie do 10 tys. zł.

Nabór wniosków do 23 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek

 

4) Program "Generacja 5.0"

Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50 +, pobudzenie ich do aktywności oraz wpływanie na budowanie więzi międzypokoleniowych.

Wniosek może być realizowany w ramach jednej ścieżki:

I. Projekty przeznaczone dla osób w wieku 50+ przy współpracy z dziećmi i młodzieżą w wieku od 6 do 18 lat; warsztaty oparte na wymianie wzajemnych doświadczeń i wiedzy; warsztaty cykliczne trwające od 3 do 6 miesięcy.

II. Projekty przeznaczone dla osób w wieku 50 +; przewidujące działania o charakterze: wydarzeń kulturalnych i warsztatów edukacyjnych; warsztaty edukacyjne trwające od 3 do 6 miesięcy.

Wygra najlepszych 50 projektów, które zostaną dofinansowane każdy do 15 tys. zł.

Nabór wniosków do 23 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/generacja-5-0