Sejmik Województwa będzie obradował w sprawie programu współpracy

Sejmik Województwa będzie obradował w sprawie programu współpracy
Najbliższa sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest zaplanowana na 26 listopada na godzinę 11:00. W porządku obrad znajdują się dwa punkty szczególnie ważne dla organizacji pozarządowych. Chodzi o przyjęcie rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami w 2020 roku oraz zmiany w wieloletnim programie współpracy.

Porządek obrad
XII Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko‐Mazurskiego
w dniu 26 listopada 2019 r.

sala sesyjna Sejmiku nr 420, ul. Emilii Plater 1, godz. 11.00

1. Otwarcie Sesji.

2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o realizacji „Strategii Rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w latach 2015‐2022” – referujący: p. M. Kuchciński, Wicemarszałek Województwa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko‐Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 – referujący: p. G. M. Brzezin, Marszałek Województwa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko‐Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016‐2021 stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr VIII/190/15 Sejmiku Województwa Warmińsko‐Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/700/17 Sejmiku Województwa Warmińsko‐Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. – referujący: p. G. M. Brzezin, Marszałek Województwa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – referujący: p. M. Kuchciński, Wicemarszałek Województwa.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – referujący: p. M. Kuchciński, Wicemarszałek Województwa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko‐Mazurskiego do składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – referujący: p. M. Kuchciński, Wicemarszałek Województwa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – referujący: p. M. Kuchciński, Wicemarszałek Województwa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu Nr 2 do porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Warmińsko‐Mazurskim, a Gminą Orneta w sprawie przyjęcia przez Gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Ornety – referujący: p. M. Kuchciński, Wicemarszałek Województwa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek byłej drogi krajowej nr 53) na terenie Gminy Purda – referujący: p. M. Kuchciński, Wicemarszałek Województwa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Iława pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – referujący: p. G. M. Brzezin, Marszałek Województwa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko‐Mazurskiego na lata 2019‐2039 – referujący: p. G. M. Brzezin, Marszałek Województwa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko‐Mazurskiego na 2019 rok – referujący: p. G. M. Brzezin, Marszałek Województwa.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na Uchwałę Nr 0102‐405/19 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 października 2019 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr X/166/19 Sejmiku Województwa Warmińsko‐ Mazurskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko‐Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko‐Mazurskiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko‐Mazurskiego na lata 2019‐2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim – referujący: p. B. Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku.

17. Skargi, Wnioski, Petycje – referujący: p. B. Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku.

18. Sprawy organizacyjne Sejmiku.

19. Informacje o interpelacjach i zapytaniach.

20. Informacje o odpowiedziach na zapytania i interpelacje.

21. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Sejmiku z dnia 29.10.2019 r.

22. Sprawy różne.

23. Oświadczenia radnych.

24. Zamknięcie Sesji.

--------------------------------------------------------------

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w sesji Sejmiku.
Pokażmy, że jesteśmy żywo zainteresowani tym, co dzieje się w samorządzie, a co wpływa na funkcjonowanie naszych organizacji!