Konsultacje zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego skierował do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument zakłada powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jako organu opiniodawczo-doradczego Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

W uzasadnieniu projektu ustawy czytami m.in., że Rada będzie stanowić forum dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi i instytucjami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin, które obecnie nie posiadają zinstytucjonalizowanego sposobu komunikacji z administracją rządową szczebla centralnego.

Projekt zakłada wprowadzenie nowego rozdziału 51 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Ustawa przyznaje Radzie uprawnienie do:

  • wyrażania opinii w sprawach stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie dotyczącym młodego pokolenia, a także w sprawach dotyczących projektów aktów prawnych oraz programów rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
  • możliwość inicjowania i wspierania działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi;
  • tworzenia forum dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi a instytucjami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia.

Członkowsko w Radzie wszystkich kategorii jej członków będzie kadencyjne. Projekt określa kadencje Rady na okres 3 lat.

W niniejszym projekcie proponuje się mieszany charakter składu Rady – jej członkami będą przedstawiciele: Prezydenta RP, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego. W skład Rady wejdą także przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także młodzieżowych rad gmin oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, którzy stanowić będą w sumie co najmniej połowę składu Rady.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został opublikowany na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 10 czerwca 2019 roku - link do strony: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321974/katalog/12599604#12599604

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w terminie 14 dniu na adres e-mail sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl (uwagi powinny być przekazane również w wersji edytowalnej).