Konkurs Fundacji PZU na projekty wspierające osoby niepełnosprawne

Konkurs Fundacji PZU na projekty wspierające osoby niepełnosprawne
Fundacji PZU prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych - dzieci, młodzieży i dorosłych. Wnioski można składać do 14 czerwca.

Celem Konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację innowacyjnych projektów aktywizacji społecznej kierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W ramach projektów należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.

W Konkursie mogą brać udział:

a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491ze zm.),

b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713ze zm.),c)uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej.

Terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich mogą uczestniczyć w Konkursie pod warunkiem umocowania do występowania o dotację w imieniu danej organizacji (np. posiadania odpowiednich pełnomocnictw) oraz posiadania własnego konta bankowego.

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające 6 miesięcy, od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany projekt, w wysokości minimum 10% wartości dotacji.

Koszty administracyjne finansowane z dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego kosztu projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Koordynator projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych.

Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie wniosku przez stronę internetową Fundacji www.fundacjapzu.pl  w zakładce „Złóż wniosek”.

Termin składania Wniosków upływa 14.06.2019 r. (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl).