Konkurs Samorządu Województwa na wsparcie NGO w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Konkurs Samorządu Województwa na wsparcie NGO w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sektora pozarządowego - wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2019 roku.

Celem konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez pobudzenie ich do współpracy z biznesem, a także dofinansowanie wkładów własnych, które organizacja pozarządowa wnosi do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Przez „fundusze zewnętrzne” rozumie się środki pochodzące spoza województwa warmińsko-mazurskiego (nie są nimi środki samorządów lokalnych województwa warmińskomazurskiego, środki Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środki PFRON będące w dyspozycji
Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Szczegółowy zakres zadań objętych konkursem:

  • Rozwój kapitału społecznego regionu w tym w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży, na realizację których organizacja pozarządowa pozyskała środki od darczyńców – podmiotów gospodarczych.
  • Dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, o których realizację składają oferty. Zadanie może być realizowane przez organizację w ramach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie to 70 tys. zł., wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 tys. zł.

Zadanie może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2019 r. W przypadku, gdy proponowane do realizacji zadanie jest częścią projektu wieloletniego, w ofercie należy opisać jedynie działania oraz wskazać koszty przewidziane w roku 2019.

Oferty należy składać do 12 kwietnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80.

Źródło informacji: BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego