Spotkanie ws. konkursów rewitalizacyjnych RPO WiM z osi 11 Włączenie społeczne

Spotkanie ws. konkursów rewitalizacyjnych RPO WiM z osi 11 Włączenie społeczne
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w Olsztynie. Będzie dotyczyło Konkursu w ramach Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego; jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej); jednostek zatrudnienia socjalnego realizujących zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym; jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); organizacji pozarządowych działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów prowadzących na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej; podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursów nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/19 oraz nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19. Są to konkursy rewitalizacyjne/Cittaslow, co oznacza, iż w ich ramach należy składać wnioski o dofinansowanie projektów stanowiących przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z lokalnych planów rewitalizacji miast. Ponadto interwencja obejmie uzgodnione przedsięwzięcia zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow.\

Wydarzenie odbędzie się 15 lutego 2019 roku w godz. 10.00-13.30 w Hotel Park w Olsztynie (al. Warszawska 119).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do dnia 12.02.2019 do godziny 14.00
  2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie rpo.warmia.mazury.pl oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie, tel. 89 512 54 82/83/84/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl