Spotkanie informacyjne dot. konkursu dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Spotkanie informacyjne dot. konkursu dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu nr 3/2019 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłosił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja zarządzająca PROW. Konkurs dotyczy wyboru operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019:

  1. działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
  2. działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
  3. działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
  4. działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
  5. działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
  6. działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
  7. działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
  8. działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
  9. działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Spotkanie informacyjne na temat konkursu odbędzie się 17 stycznia 2019 roku w godzinach 11.00-14.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, w sali sesyjnej nr 420.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy przesłać do 15 stycznia na adres: j.bobrowska@warmia.mazury.pl

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.warminsko-mazurskie.ksow.pl, www.minrol.gov.pl.