Dotacje Samorządu Województwa na zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami

Dotacje Samorządu Województwa na zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na ten cel przeznaczono 400 tys. zł. Oferty należy składać do 4 lutego 2019 r. w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty, w tym również organizacje pozarządowe, będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. Dotacja może zostać przeznaczona na:

  1. sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
  2. przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
  3. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
  4. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
  5. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
  6. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru,
  7. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zasady udzielania dotacji oraz wzór oferty realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.warmia.mazury.pl zakładka Kultura i Edukacja/Edukacja/Program/ Wnioski i Formularze LINK do strony

Oferty należy składać od 4 stycznia 2019 r. do 4 lutego 2019 r.

listownie na adres: lub osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Departament Kultury i Edukacji

ul. E. Plater 1

10-562 Olsztyn

Departament Kultury i Edukacji

ul. Partyzantów 87, Olsztyn

w sekretariacie

O zachowaniu terminu decyduje data: stempla pocztowego / osobistego złożenia oferty do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Druki ofert oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji, ul. Partyzantów 87, tel. (89) 521  69 53.

Oferty należy składać na drukach zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2010 r. nr 197, poz. 2545) wraz z załącznikami.

Zgodnie z budżetem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 r. kwota przeznaczona na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wynosi 400 000 zł.