Priorytety Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok

Priorytety Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok
Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W przyszłym roku jego kwota to ponad 228 mln złotych, które będzie można przeznaczyć m.in. na dofinansowanie kształcenia osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych, Centrach i Klubach Integracji Społecznej oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach głównej puli środków KFS (80% środków - 180 688,00 tys. zł), wskazało 6 następujących priorytetów:

  •  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  •  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
  •  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z  grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
  •  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  •  wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
  •  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W przypadku rezerwy (45 172,00 tys. zł) Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Rada Rynku Pracy określiła następujące trzy cele wydatkowania:

  •  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  •  wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 
  •  wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Więcej informacji: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy