Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych przez NGO

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych przez NGO
29 października w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporzadzenie zostało przyjęte na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które określa:

  • wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego składanej w trybie otwartego konkursu (zał. 1 do rozporządzenia);
  • wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego w trybie tzw. "regrantingu" (zał. 2);
  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (zał. 3);
  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej  w trybie tzw. "regrantingu" (zał. 4);
  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. 5);
  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego w trybie tzw. "regrantingu" (zał. 6).

Rozporządzenie weszło w życie w dniu ogłoszenia w Dz.U. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2057 Jednocześnie straciło moc rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz.1300). Jednakże nowe wzory ofert, umów i sprawozdań będą stosowane w przypadku konkursów ofert ogłaszanych po 1 marca 2019 roku.

Tekst rozporządzenia możliwy również do pobrania poniżej.Załączone pliki: