Zarząd Województwa ogłasza konsultacje społeczne ws. stypendiów sportowych

Zarząd Województwa ogłasza konsultacje społeczne ws. stypendiów sportowych
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały ws. stypendiów sportowych.

Do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej:
http://bip2.warmia.mazury. (zakładka: „Konsultacje społeczne”) oraz w załączeniu do artykułu.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 12 września – 12 października 2017 r.
do Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn)
na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: ds@warmia.mazury.pl
Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: http://www.konsultacje.warmia.mazury.pl.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Departamentu. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Załączone pliki: