Samorząd województwa ogłasza konsultacje rocznego programu współpracy z trzecim sektorem

Samorząd województwa ogłasza konsultacje rocznego programu współpracy z trzecim sektorem
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie przedstawiała swoje uwagi do programu - zapraszamy organizacje do zgłaszania swoich uwag, które Rada uwzględni w swoim stanowisku.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 7 września – 9 października 2017 do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl.
Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: http://www.konsultacje.warmia.mazury.pl.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W załączeniu formularz do zgłaszania uwag i opini konsultacji oraz projekt programu wspołpracy. Załączone pliki: