Przeciwdziałanie narkomanii – konsultacje społeczne

Przeciwdziałanie narkomanii – konsultacje społeczne
Zarząd województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o skierowaniu projektu „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022” do otwartych konsultacji społecznych

Realizując ustawowe zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczął prace
nad opracowaniem wojewódzkiego programu dotyczącego tego obszaru.
Prace prowadzi Zespół ds. opracowania "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022"
powołany uchwałą Nr 9/72/17/V zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 6 lutego 2017 r.
W jego skład weszli przedstawiciele instytucji i organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem narkomanii w województwie.
Podczas czterech posiedzeń warsztatowych, które odbyły się od 17 marca 2017 do 5 czerwca 2017 roku, zespół wypracował podstawowe założenia Programu.
W oparciu o ten materiał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie przygotował projekt Programu.
8 sierpnia 2017 r. zarząd województwa warmińsko-mazurskiego skierował projekt do otwartych konsultacji społecznych.
Przeprowadzone będą w okresie 35 dni od daty ogłoszenia w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji na piśmie lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych
( dotyczących treści projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022”.

Opinie, uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:
1) drogą elektroniczną na adres: rops@warmia.mazury.pl
2) drogą korespondencyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
3) bezpośrednio do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
przy ul. Głowackiego 17, pokój 10A oraz w Biurze Regionalnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu, przy ul. Zacisze 18,
pokój 23 i 24, w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem ogłoszenia oraz po upływie 35 dni od daty ogłoszenia, jak również niepodpisane
lub w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą uwzględniane.
Informacji w sprawie konsultacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
(tel. 055 232 74 37 wew. 515 lub 89 52 19 516).

Formularz Konsulatacji oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2019-2022
do pobrania w załączeniu.Załączone pliki: